Wezwanie żony do zapłaty za bezumowne korzystanie z lokalu

W owym czasie małżonkowie poróżnili się na tle ojcostwa córki A. (…) Doszło do faktycznej separacji pomiędzy małżonkami. Powód akceptował fakt, że pozwana mieszkała w nieruchomości stanowiącej jego własność.

W innym piśmie z dnia 7 lutego 2012 roku skierowanym do pozwanej powód wskazał, że domaga się zapłaty zaległego czynszu za bezumowne zajmowanie części jego domu i garażu oraz zapłaty w łącznej wysokości 117.505 zł.

W piśmie z dnia 7 lutego 2011 roku powód wezwał pozwaną do niezwłocznego opuszczenia jego domu.  Wpłynął również pozew o rozwód złożony przez powoda, w którym wniósł o rozwiązanie związku małżeńskiego z pozwaną przez rozwód bez orzekania o winie stron.

Więcej w uzasadnieniu: I ACa 571/16 – Wyrok Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-01-17

http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000000503_I_ACa_000571_2016_Uz_2017-01-17_002

Pozew o bezumowne korzystanie z lokalu

Godnym uwagi jest fakt, iż zakaz eksmisji został uchylony  (Art. 9521 § 5 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.) *

Należy zauważyć, iż eksmisja w pandemii była możliwa jedynie w przypadku osób stosujących przemoc. Co jednak w wypadku, gdy właściciel nie tylko żąda eksmisji, ale również wzywa (małżonka) do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu W TRAKCIE trwania małżeństwa. Zatem jakie prawa przysługują nam jako żonie/ mężowi, gdy mieszkamy w mieszkaniu należącym do naszego małżonka.

Uprawnienie małżonka do mieszkania

Należy zauważyć, że Art. 281 Kodeks rodzinny i opiekuńczy kształtuje uprawnienie do korzystania z mieszkania: Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Mianowicie przewidziany w art. 23 KRO obowiązek małżonków wzajemnej pomocy może w konkretnych okolicznościach stanowić podstawę do udzielenia małżonkowi ochrony prawnej. Konkretnie polegać będzie ona na umożliwieniu korzystania z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny majątek współmałżonka.

Wyr. SN z 8.6.1977 r., IV PRN 277/77, OSNCP 1978, Nr 3, poz. 53

Czy małżonek korzystający z mieszkania posiada status lokatora ?

Odpowiednio status małżonka, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zd. 1 KRO. Zatem małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zd. 1 KRO, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 OchrLokU.

Wyr. SN z 21.3.2006 r., V CSK 185/05, OSNC 2006, Nr 12, poz. 208

Czy status prawny do lokalu małżonka mogą regulować organy ewidencji ludności?

Przeciwnie, organy prowadzące ewidencję ludności nie ustalają i nie rozstrzygają kwestii spornych powstałych między małżonkami. Odpowiednio wynika to z celu prowadzenia ewidencji ludności. Mianowicie jest nią rejestrowanie faktycznego miejsca pobytu osób w określonym czasie, nie zaś rozstrzyganie o przysługujących im bądź nie prawach do poszczególnych nieruchomości.

Wyr. NSA z 8.11.2011 r., II OSK 1588/10, Legalis

Co w takim przypadku może zrobić małżonek niedopuszczony do korzystania z lokalu?

W związku z sytuacją małżonek posiadający uprawnienie do korzystania z mieszkania, może zgłosić swoje roszczenie o dopuszczenie do korzystania z mieszkania i współposiadania przedmiotów urządzenia domowego w ramach postępowania procesowego. Stąd  powinien zainicjować postępowanie sądowe odpowiednim pozwem.

Finał kazusu

Tymczasem pozwana wykonywała swe uprawnienia na mocy art. 281 KRO. W rzeczywistości nie naruszała praw powoda będącego właścicielem, była posiadaczem w dobrej wierze. Stąd nie jest obowiązana do płacenia drugiemu małżonkowi wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z zajmowanych pomieszczeń w domu.

Przeciwnie, jako żona korzystała w zakresie dozwolonym i zgodnym z prawa do korzystania z mieszkania powoda dla celów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Zatem, przepis art. 281 KRO stanowi środek ochrony dla małżonka prawa do posiadania dachu nad głową w dotychczasowym miejscu realizacji tego prawa i jednocześnie stanowi swoistą zaporę przed dowolnymi i nieuczciwymi zachowaniami małżonka mającego prawo do lokalu.

 

 

Stan na dzień: 18 maja 2022  roku

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Call Now Button575 361 741