Nowelizacja

Doręczenie komornicze to pewne novum wynikające z ostatniej dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jak wskazano w uzasadnieniu, jednym z największych bolączek polskiego systemu sprawiedliwości jest problem z doręczeniem pierwszego pisma w sprawie. Efektem czego jest prowadzenie fikcyjnych procesów podważających powagę sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Generuje to szereg problemów dla powoda,  jak na przykład podważenie przez dłużnika możliwości prowadzenia egzekucji nawet po kilku latach od uprawomocnienia się wyroku. Zdarzało się bowiem, że strona pod wskazanym adresem nie mieszkała, a korespondencja była uznawana za doręczoną i pozostawała w aktach ze skutkiem doręczenia. Dla pozwanego również implikowało to szereg trudności, utrudniając możliwość obrony swoich praw. Więcej o prawach do obrony przez dłużnika: https://adwokattwojegomajatku.pl/co-moze-zrobic-dluznik-powodztwo-przeciwegzekucyjne-i-skarga-na-komornika/

Jak wygląda doręczenie komornicze?

 1. Po nieudanej próbie doręczenia pozew pozostawia się w Placówce pocztowej lub urzędzie gminy z informacją o możliwości odebrania w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu czynność powtarza się i jest to tzw. podwójne awizo.
 3. Przewodniczący sądu zawiadamia powoda, przesyła mu odpis pisma dla pozwanego i zobowiązuje do doręczenia komorniczego.
 4. Powód w terminie 2 miesięcy: a) składa do akt potwierdzenie doręczenia b) zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod tym adresem
 5. Po bezskutecznym upływie 2 miesięcy sąd może zawiesić postępowanie, a następnie po 3 miesiącach umorzyć postępowanie. Aby tego uniknąć, powód może wystąpić z wnioskiem o kuratora- a to już temat na kolejny post 🙂

Obowiązki komornika:

 1. Komornik  w ciągu 14 dni od otrzymania zlecenia osobiście doręcza pozew. Opłata stała wynosi 60 zł za doręczenie komornicze za jeden adres (niezależnie od liczby adresatów).
 2. W przypadku nieudanej próby stwierdza, że adresat nie zamieszkuje lub wykonuje czynności celem ustalenia aktualnego adresu.
 3. Pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia i pozostawia informacje o możliwości odbioru korespondencji zakreślony w ciągu 14 dni.
 4.  W przypadku bezskutecznego upływu terminu pismo uznaje się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu. Komornik może również zwrócić pismo z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod wskazanym adresem lub wystąpiły trudności z ustaleniem, czy adres jest aktualny.
 5. Komornik może podjąć czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu. Opłata od wniosku o ustalenie adresu wynosi 40 zł.
 6. Istnieje wyjątek w przypadku nakazów zapłaty wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie w razie niemożliwości doręczenia komorniczego nakaz uznaje się za doręczony jeśli adres jest zgodny z adresem w rejestrze PESEL.

W mojej ocenie termin dwumiesięczny na doręczenie komornicze i  wykonanie szeregu czynności może powodować problemy dla powoda. Wybór komornika, następnie pisemne zlecenie, 14 dni na podjęcie działań przez komornika, 14 dni na odbiór pozwu przez powoda,  powiadomienie powoda o bezskuteczności doręczenia, możliwości podjęcia czynności zmierzających do ustalenia nowego adresu, nowy wniosek powoda, czynności, przesłanie protokołu przez komornika  i wreszcie powiadomienie sądu o wyniku  przez powoda… Wystarczy dodać przerwę czasową typu majowy weekend, która wpływa na pracę sądu, komornika lub (zwłaszcza) Poczty i mogą wystąpić trudności. Rozumiem jednak, że racjonalnemu ustawodawcy przyświecały temporalne zasady ekonomiki procesowej 🙂

Przykład komplikacji na tle doręczenia komorniczego, więcej w Postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie    23 lutego 2021 r. I ACz 254/20

http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154000000000503_I_ACz_000254_2020_Uz_2021-02-19_001

Sąd Okręgowy zawiesił postępowanie w sprawie o zapłatę. Powód złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania przed upływem terminu 3 miesięcy,  argumentując, iż faktyczny adres pozwanego został ustalony przez komornika. Sąd jednak nie podzielił tego zdania i uznał, że  potwierdzenie oświadczone przez osobę anonimową (sąsiadka) w protokole komornika  nie może być dowodem na faktyczne miejsce zamieszkania pozwanego, a co za tym idzie skuteczne doręczenie pozwu. 

Jaki zatem powinien być to dowód? Precyzyjna, zawierająca wyjaśnienia wypowiedź, na jakiej podstawie dana osoba opiera swoja twierdzenia w zakresie zamieszkania pozwanego. Czy są to osobiste obserwacje, czy tylko wynikające ze spisu lokatorów? Również zakres i sposób rozpytania przez komornika, końcowy wynik ustaleń, aktualne dane wynikające z bazy PESEL, a także wymogi formalne protokołu wynikające z art. 809 kpc.  

W powyższej sprawie na niekorzyść powoda przemawiał również fakt, iż wszelkie wezwania do zapłaty, pisma, przesyłki, również na etapie przedsądowym nigdy nie były podejmowane, pomimo dwukrotnego awiza.
Cóż, sporo tych czynności jak na jedną sprawę dla komornika, biorąc pod uwagę, że jest to nie jedyna sprawa kancelaryjna  🙂  Jeśli jeszcze protokół okaże się zbyt lakoniczny i trzeba będzie wnioskować o szersze rozpytanie, to termin dwumiesięczny może  okazać się  jeszcze krótszy 🙂  

Podstawa prawna: Art. 1391. Kodeksu Postępowania Cywilnego

Autor: Adwokat Aleksandra Szpiech

Stan na dzień: 27 kwietnia 2021  roku 

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Grafika: adwokattwojegomajatku.pl

Call Now Button