Egzekucja z nieruchomości jest długotrwałym i dość skomplikowanym sposobem dochodzenia roszczeń. To skuteczne rozwiązanie, szczególnie gdy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Dowiedz się, na czym polega i jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości.

 

 

Kiedy jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego
z nieruchomości?

 

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest możliwe na wniosek wierzyciela. Musi on wyraźnie wskazać miejsce położenia nieruchomości oraz numer księgi wieczystej. Dodatkowo za wszczęcie dokonywana jest opłata w rejestrze Ksiąg Wieczystych w kwocie 60 zł.

 

 

Czy już w momencie wszczęcia nieruchomość jest odbierana dłużnikowi?

 

Nie, nieruchomość pozostaje w tzw. zarządzie dłużnika. W szczególnych przypadkach komornik może odebrać zarząd  jednocześnie ustanowić innego zarządcę.

 

 

Czy nieruchomość zostanie zlicytowana za cenę wskazaną przez komornika?

 

Nie. Opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje biegły, sam komornik sporządza tzw. protokół opisu i oszacowania, który wraz z operatem biegłego jest udostepniany dłużnikowi i wierzycielowi. Wówczas też komornik wskazuje termin zaskarżenia tej czynności  Zgodnie z art. 950 kpc. jest to termin dwutygodniowy.

 

 

 

Czy na opis i oszacowanie przysługuje jakiś środek zaskarżenia?

 

Dla uczestników nieobecnych przy opisie i oszacowaniu, ale prawidłowo zawiadomionych o jego terminie zgodnie z art. 945 § 1 KPC termin do wniesienia skargi na czynności komornika biegnie od chwili podpisania przez komornika protokołu opisu i oszacowania. W innym wypadku niezawiadomiony o terminie opisu i oszacowania uczestnik powinien zostać poinformowany na podstawie art. 763  KPC  o ukończeniu tej czynności i wówczas termin do wniesienia skargi liczy się od dnia powiadomienia ich o ukończeniu czynności.  Jest to istotny i doniosły etap postępowania z uwagi na wskazaną w oszacowaniu kwotę, za którą może być sprzedana na licytacji nieruchomość dłużnika.  Dopiero po stwierdzeniu prawomocności protokołu można przystąpić do wyznaczenia licytacji.

 

Jak wygląda licytacja nieruchomości?

 

Po ogłoszeniu o licytacji w serwisie licytacji komorniczych, ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń gminy/miasta oraz sądu można przystąpić do licytacji nieruchomości w dniu wskazanym w obwieszczeniu przez komornika. Licytację poprzedzają oględziny lokalu, do którego mogą przystąpić wierzyciele, dłużnik oraz chętni nabywcy nieruchomości. Aby przystąpić do licytacji należy najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację dokonać wpłaty wadium w postaci 10 procent oszacowanej nieruchomości.

 

Kupiłem nieruchomość na licytacji, kiedy mogę wejść do lokalu?

 

Po wydaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu nabywca posiada  tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Więcej na temat eksmisji: http://prawoegzekucji.pl/eksmisja-w-polsce/

 

 

Kiedy zostaną wykreślone hipoteki dłużnika z kupionej nieruchomości?

 

Zgodnie z art. 1003 kpc.  prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej.  Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką.

 

 

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 07 sierpnia 2018 roku

Za tydzień: 

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

 

Call Now Button575 361 741