Reprezentacja

Świadczę usługi w zakresie reprezentowania Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zastępstwo obejmuje także formalne umocowanie do działania w imieniu Klienta przed instytucjami, wierzycielami, windykacją, kontrahentami, organami ścigania, egzekucyjnymi, administracji publicznej poprzez:

  • udział w rozprawach, posiedzeniach
  • sporządzanie pism procesowych 
  • negocjowanie warunków ugody, mediacji
  • polubowne rozwiązywanie sporów.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741