Licytacje komornicze- fakty i mity. Omówimy procedurę licytacji nieruchomości, na czym polega, jakie są warunki, obowiązki nabywcy oraz czy można nabyć nieruchomość z lokatorem.  

 

Czy wniosek skierowany do komornika może wstrzymać licytację?

 

Na skutek zadłużenia komornik na wniosek wierzyciela może wszcząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Komornik nie może wstrzymać się ze wszczęciem postępowania, dokonaniem opisu i oszacowania czy licytowaniem nieruchomości. Wyjątkiem jest wniosek wierzyciela złożony u komornika z wnioskiem o zawieszenie, umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Jedynie wierzyciel jako dysponent postępowania oraz podmiot na rzecz którego należy spłacić zobowiązanie może zdecydować o zakończeniu egzekucji z nieruchomości. Komornik zgodnie z art. 981 kpc. może umorzyć egzekucję z nieruchomości w przypadku uiszczenia należności wierzyciela wraz z kosztami przed ukończeniem przetargu.

Więcej o procedurze również: http://prawoegzekucji.pl/egzekucja-z-nieruchomosci/

Kto wycenia wartość danej nieruchomości? Czy robi to komornik?

 

Zgodnie z art. 948 kpc. oszacowania nieruchomości dokonuje powołąny przez komornika biegły. Opis i oszacowanie ma termin ważności- jest to okres trzech lat. Po upływie tego czasu, na skutek nowej egzekucji, wierzyciel lub dłużnik może złożyć wniosek o dokonanie nowego opisu i oszacowania. O terminie opisu i oszacowania komornik musi zawiadomić znanych mu uczestników. Dodatkowo komornik wzywa przez obwieszczenie umieszczone w  w budynku sądowym, lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pozostałych uczestników oraz osoby, które roszczą sobie prawa względem tej nieruchomości. Opisu i oszacowania dokonuje bieły poprzez sporządzenie odpowiedniego operatu szacunkowego nieruchomości, który jest związany z protokołem opisu i oszacowania komornika,. Protokół szczegółowo wymienia: oznaczenie nieruchomości,  budowle i inne urządzenia,  przynależności; stwierdzone prawa, obciążenia; umowy ubezpieczenia; osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość,  sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika, oszacowanie z podaniem jego podstaw; zgłoszone prawa do nieruchomości.

W jaki sposób można dowiedzieć się o licytacji- czy jest to informacja publiczna?

 

Tak,  komornik przed przystąpieniem do licytacji musi złożyć akta komornicze danej sprawy do sądu. Zgodnie z art. 953 kpc. komornik poprzez obwieszczenie publiczne zawiadamia:

  • uczestników postępowania;
  • organ gminy, urząd skarbowy, organ ubezpieczeń społęcznych.

Zgodnie z art. 955 kpc. obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Uwaga! Komornik nie umieszcza obwieszczeń na portlach typu gumtree, olx i inne tego typu portale.

Co możemy znaleźć na serwisie licytacje.komornik.pl?

 

Jest to serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej i wiarygodne źródło poszukiwania informacji o licytacjach komorniczych. Każdy komornik ma obowiązek umieszczenia obwieszczenia o licytacji na stronie serwisu. Możemy znaleźć interesujące nas licytacje nieruchomości, ruchomości a także egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego a nawet egzekucję ze statków morskich.

Czy można nabyć nieruchomość z lokatorem ?

 

Komornik zarówno w protokole opisu i oszacowania jak i w obwieszczeniu o licytacji wskazuje prawa  i obciążenia dotyczące danej nieruchomości. Informacje o tzw. prawie dożywocia możemy znależć również w dziale III księgi wieczystej nieruchomości. Teoretycznie więc istnieje możliwość nabycia takiej nieruchomości obciążonej dożywotnio.

Jakie obowiązki i uprawnienia spoczywają na nabywcy nieruchomości na licytacji komorniczej?

 

  • wpłata 10 % wadium przed przystąpieniem do licytacji
  • po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu wpłata pozostałej kwoty- w przeciwnym razie nabywca traci rękojmię
  • możliwość zaliczenia własnej wierzytelności przez nabywcę
  • możliwość odjęcia zarządu dłużnikowi na wniosek nabywcy
  • na skutek przybicia nabywca zyskuje prawo do przysądzenia własności
  • prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem prawnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie, także  opróżnienie nieruchomości.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 19 września 2018 roku

Za tydzień:  Jestem dłużnikiem i w mojej sprawie został wydany nakaz zapłaty, który niedługo się uprawomocni. Jak mogę się bronić przed działaniem wierzyciela i komornika? 

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Grafika: prawoegzekucji.pl

Call Now Button575 361 741