Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę mojego pracownika. Jakie skutki powoduje takie zajęcie?

Czy powinienem na nie odpowiedzieć skoro pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnej?

Czy komornik może ukarać mnie grzywną za nieuregulowanie kwoty długu?

 

Właściwość komornika

Komornik na wniosek wierzyciela dokonuje zajęcia wynagrodzania za pracę. Wierzyciel wskazuje we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego sposoby prowadzenia egzekucji m.in. właśnie przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.
W przypadku zbiegu egzekucji- to jest kilku postępowań prowadzonych przez wielu komorników-  właściwy będzie komornik ogólnej właściwości dłużnika.

Więcej o sposobach egzekucji: https://adwokattwojegomajatku.pl/system-egzekucji-w-polsce-zajecie-komornicze/

 

 

Zajęcie wynagrodzenia za pracę

 

Komornik poprzez zajęcie informuje i zobowiązuje pracodawcę o obowiązku przekazywania kwot celem spłaty wierzytelności wierzyciela. Zajęcie kieruje zarówno do pracodawcy jak i dłużnika (pracownika). Dłużnik nie może rozporządzać swoim wynagrodzeniem (poza kwotą wolną od zajęcia) aż do pełnego pokrycia zadłużenia.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

 

Pracodawca na skutek otrzymanego zajęcia staje się tzw. trzeciodłużnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym przekazać wynagrodzenie pracownika bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi,aby ten z kolei przekazał je wierzycielowi.

Ponadto pracodawca ma również obowiązek w odpowiedzi na zajęcie poinformować komornika:

 • o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika  za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie-  w tym również nagród, premii, innych dodatków składających się na wynagrodzenie pracownika
 • podać termin w jakim będzie przekazywał potrącone wynagrodzenie
 • lub podać przyczyny uniemożliwiające dokonywanie potrąceń w tym przeszkody wynikające z toczących się innych postępowań.

Inne obowiązki pracodawcy

 

Do innych obowiązków pracodawcy należą m.in.:

 • obowiązywanie ciągłości zajęcia nawet gdy z dłużnikiem zostanie nawiązany nowy stosunek pracy
 • dokonanie wzmianki o zajęciu komorniczym na świadectwie pracy wydanym pracownikowi w przypadku rozwiązania stosunku pracy
 • obowiązek poinformowania o zajęciu komorniczym oraz przesłania dokumentów dotyczących zajęcia, informując jednocześnie komornika oraz dłużnika.

Należy rownież pamiętać, ze na pracodawcy jako na profesjonaliście prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność  względem wierzyciela. Komornik nie bada prawidłowości oraz wysokości dokonywanych potrąceń.

 

 

Czy komornik może ukarać pracodawcę grzywną?

 

Tak, jeżeli pracodawca nie spełni powyższych warunków komornik wymierza grzywnę w wysokości do dwóch tysięcy złotych. Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie. Jeżeli pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynności (art 886 kpc.). 

Które składniki wynagrodzenia za pracę podlegają zajęciu?

 

Zgodnie z art. 881 kpc. kwotą wolną od zajęcia jest kwota minimalna (obecnie 2100,00 zł. brutto).

Komornik może dokonać zajęcia:

 • periodycznego wynagrodzenia za pracę
 • wynagrodzenie za prace zlecone
 • nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia
 • zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz w innych funduszach,  związanych ze stosunkiem pracy.

 

W jakich granicach dokonywane są potrącenia wynikające wprost z zajęcia?

 

Jak wynika z art. 87 § 3 Kodeksu Pracy potrącenia dokonywane są w następujących granicach:

 •  w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

 

Jestem zatrudniony na 1/2 etatu- jak wówczas wygląda potrącenie mojego wynagrodzenia na skutek zajęcia komorniczego?

 

Zgodnie z art. 871 §  2 Kodeksu Pracy jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty podlegające potrąceniu ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

 

Czy pracownik może żądać umorzenia egzekucji ?

 

Zgodnie z 883 kpc.  dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Nie mam umowy o pracę, a umowę o dzieło- czy komornik może dokonać zajęcia? Czy w jakimś zakresie moje wynagrodzenie jest chronione jak w przypadku umowy o pracę?

 

Nie, wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia, o dzieło (inne) nie podlega takiej ochronie przewidzianej Kodeksem Pracy jak w przypadku umowy o pracę. Jednakże  jak wynika z art.  833 § 2 kpc. jeżeli stanowi jedyne źródło utrzymania, jest świadczeniem periodycznym oraz umowa została zawarta na dłuższy czas wówczas wynagrodzenie będzie podlegało takiej ochronie jak umowa o pracę. Należy o tym fakcie zawiadomić komornika oraz ustalić sposób postępowania.

 

 

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 04 września 2018 roku

Za tydzień: Pożyczyłem mojemu znajomemu dużą sumę pieniędzy. Gdy przestał spłacać pożyczkę, okazało się, że nie ma żadnego majątku. Dowiedziałem się, że niedawno zawarł umowę ze swoją siostrą i przeniósł na nią cały swój majątek. Co mogę zrobić w takim przypadku?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

 

 

 

 

Call Now Button575 361 741